top of page

Fritagelse for undervisning

Retningslinjer for fritagelse fra undervisningen

 

Generelt

For at sikre kontinuitet samt god trivsel og læring for såvel den enkelte elev som for fællesskabet, er det vigtigt at eleverne møder stabilt. Vi samarbejder derfor mellem skole og hjem ud fra nedenstående retningslinjer samt ud fra Børne- og unge forvaltningens procedure for bekymrende fravær.

 

Når et barn er indskrevet i skolen, er der mødepligt til al undervisning.

 

Fravær pga. sygdom

Hvis et barn er syg, skal forældrene så snart det er muligt markere eleven som syg under fanen fravær på Viggo. Hvis man ikke har mulighed herfor, skal man give besked til klasselæreren om fraværet i en besked på Viggo.

Ved længerevarende fravær skal det i samarbejde mellem skole og forældre vurderes, om der er behov for sygeundervisning.

Forældrene kan forvente at blive kontaktet af lærer eller ledelse, hvis der er tale om bekymrende fravær.

 

Anmodning om fri til ferie og familiebegivenheder

Vi opfordrer kraftigt til at man så vidt det er muligt i forhold til ens arbejde, afholder ferie i skolens ferieperioder.

 

Ved ønske om fri i op til tre skoledage kan klasselærerne give fri, hvis der i øvrigt ikke er bekymrende fravær. Ved fritagelse ud over tre dage, træffes beslutning af skoleledelsen i samråd med klasselærere. Ved fritagelse påtager forældrene sig det fulde ansvar for at følge op på den undervisning, som barnet kommer til at mangle. Lærerne er selvfølgelig behjælpelige med at informere om, hvad der er gennemgået i faget under fraværet – men det kræves ikke af lærerne, at de har en arbejdsplan klar til hjemmet inden fraværet. Falder der en afleveringsopgave under fraværet, skal denne afleveres, inden eleven tager afsted.

Imødekommelse af ønske om fritagelse fra undervisningen sker ud fra en vurdering af elevens behov for at holde fri, sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som fraværet vil indebære for den enkelte og for klassen.

 

Ønske om fri til ferie skal gives i god tid, helst ved skoleårets start.

 

Bemærk venligst følgende indskrænkninger i muligheden for fritagelse:

 

 Elever kan Ikke fritages for undervisningen under introdage i 8. klasse eller ved andre vigtige begivenheder. Elever kan ikke fritages under eksamen, årsprøver eller terminsprøver, herunder også eksamen i projektopgaven.

Det er ikke muligt at få fri til f.eks. fritidsarbejde og fritidsaktiviteter.

 

Fritagelse i idræt

 

En elev kan af helbredsmæssige grunde helt eller delvist fritages for deltagelse i idræt, hvis forældrene beder om det. Drejer det sig om fritagelse en enkelt gang, kan tilladelse gives af fag- eller klasselærer. Hvis der er tale om længerevarende fritagelse for faget, træffes beslutningen af skolens leder, evt. på baggrund af lægeattest.

Ved fritagelse for den praktiske del af idræt skal eleven fortsat være til stede i undervisningen.

Er elever eller forældre i tvivl om, hvordan man skal forholde sig i en given situation, er man altid velkommen til at henvende sig til klasselærer eller ledelse.

bottom of page